Podmienky súťaže

Súťaž o wellness pobyt v Grandhoteli Praha ****, Tatranská Lomnica

1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže „Súťaž o wellness pobyt v Grandhoteli Praha ****, Tatranská Lomnica“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť PACO ROMANO s.r.o., so sídlom Jenisejská 55/1434 Košice, IČO: 50 166 271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 38586/V (ďalej len „Organizátor“).

2. Termíny a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne

od 01. 04. 2022 do 30. 04. 2022

Samotná súťaž prebieha v predajni PACO ROMANO v OC Atrium Optima Košice.

Súťaž bude vyhodnocovaná losovaním v termíne:

02.04.2022

3. Podmienky účasti v súťaži:

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže vykoná nákup obleku v predajni PACO ROMANO v OC Atrium Optima Košice za minimálnu hodnotu jedného nákupu 269 Eur a vyplní súťažný formulár.

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s použitím osobných údajov na účely týkajúce sa tejto súťaže, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

4. Výluky z účasti v súťaži:

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže t. j. spoločnosti PACO ROMANO s.r.o., ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.

5. Účasť na žrebovaní:

Do žrebovania o výhry v súťaži budú zaradené všetky nákupy, ktoré spĺňajú body 2., 3. a 4. Účastník súťaže môže nakúpiť aj opakovane, pričom vtedy získava väčšiu šancu vyhrať. Do žrebovania sa zaradí každý nákup nad 269 Eur vytvorený v čase súťaže.

6. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

V súťaži sa hrá o túto výhru:

Poukaz na pobyt v hoteli Grandhotel Praha **** v Tatranskej Lomnici pre 2 osoby na 2 noci. (ďalej len “výhra”)

Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená najneskôr do 5 pracovných dní po vyhodnotení telefonicky na základe telefónneho čísla, s ktorým sa účastník do súťaže zapojil.

Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne v predajni PACO ROMANO v OC Atrium Optima Košice.

7. Žrebovanie výhercu:

Výherca bude určený nasledovne:

Na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“). Po ukončení súťaže, organizátor vyžrebuje automaticky náhodným výberom 1 výhercu, ktorý získa cenu. Pre prípad nemožnosti kontaktovania vyžrebovaných výhercov, neprevzatia výhry vyžrebovanými výhercami alebo pre prípad nemožnosti poskytnutia výhry vyžrebovaným výhercom, bude vyžrebovaný aj náhradník. Do žrebovania sa zaradí každý nákup v hodnote nad 269 Eur podľa pravidiel súťaže, vytvorený v čase súťaže na predajni PACO ROMANO v OC Atrium Optima Košice.

8. Vznik nároku na výhru:

Výhercom sa stáva vybraný a vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 2 a 3 a nie je vylúčený zo súťaže v súlade so 4. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie výhry, vyzve účastníka súťaže (na základe telefónneho čísla, prislúchajúcemu k vyžrebovanému nákupu), ktorého nákup bol vyžrebovaný ako výherný, na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu súťaže je stanovená doba 72 hodín od telefonického hovoru vyžadujúceho kontaktné údaje, do ktorých musí vyžrebovaný výherca tieto údaje poskytnúť. V prípade nemožnosti kontaktovania vybraného výhercu pre Garantovanú výhru, neprevzatia výhry vybraným výhercom alebo v prípade nemožnosti poskytnutia výhry vybraným výhercom, uvedená výhra prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade neúspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu pre žrebovanú výhru v uvedenej lehote, bude organizátor kontaktovať náhradníka v poradí ako bol vyžrebovaný.

9. Poskytnutie výhry:

Odovzdanie výhry sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercovi oznámený telefonicky. Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercovi organizátorom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.

V prípade, ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, organizátor vyzve náhradníka s priradeným vyžrebovaným telefónnym číslom spôsobom uvedeným v 7. bode pravidiel. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať až do konečného pridelenia výhry. Náhradníci budú vstupovať na miesto vyžrebovaného výhercu, ktorému nevznikol nárok na výhru. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú nárok na výhru.

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami organizátora. Meno, prípadne iné osobné údaje výhercu, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité organizátorom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10. Všeobecné ustanovenia:

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným organizátorom.

Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel, nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry, zrušiť túto súťaž.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 6. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.pacoromano.sk a v sídle organizátora, pričom organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž. Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky a podpora predaja PACO ROMANO.

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.